LA FEDERACIÓ

La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada és una entitat privada, sense afany de lucre, d’interès públic i social, dedicada a la promoció, la gestió, la regulació, l’ordenació tècnica i la coordinació dels esports de muntanya i escalada, constituïda bàsicament per clubs esportius, agrupacions esportives, i altres entitats privades que entre les seves finalitats incloguin el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i constituïda també, per esportistes, tècnics i tècniques, jutges i jutgesses, àbitres i altres representants de persones físiques.

Modalitats esportives pròpies de la FBME

Són activitats esportives pròpies de la FBME les següents: les excursions i travesses per baixa, mitja i alta muntanya, el descens de barrancs, l’alpinisme, l’acampada amb finalitats alpinístiques o muntanyenques fora d’instal·lacions comercials, l’esquí de muntanya, les raquetes de neu, el senderisme, l’escalada (clàssica en roca, esportiva, de competició i escalada en gel), la marxa nòrdica i tota prova o competició o acte esportiu relacionat amb les modalitats anteriors.

Igualment, correspon a la FBME, la promoció d’aquelles activitats afins amb la pràctica de l’esport del muntanyisme i escalada que’ls complementin cultural, social o cívicament:

 • Activitats, treballs, publicacions, investigacions o exploracions sobre diversos aspectes del medi natural: història natural, geografia, cultura toponimia, etc.
 • Treballs d’investigació i diusió d’aspectes mèdics relacionats amb els esports de muntanya.
 • Activitats i treballs dirigits a la protecció i defensa del patrimoni natural, paisatgístic, etnològic i arquitectònic.
 • Participació en els òrgans col·legiats lligats a la conservació d’espais naturals naturals protegits.
 • Col·laboració amb les institucions competents en l’estudi i planificació del turisme senderista i del turisme actiu i la seva regulació a l’àmbit muntanyenc.

Únicament es reconeix la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada com a entitat dedicada a la pràctica i al foment de l’esport del Muntanyisme i Escalada en les seves diverses manifestacions dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Funcions pròpies de la Federació

 1. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats esportives a les Illes Balears.
 2. Qualificar les competicions esportives oficials de les Illes Balears.
 3. Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional, nacional o autonòmic que es facin a les Illes Balears.
 4. Prevenir, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics no admesos per a l’exercici de determinades activitats esportives i adoptar mesures anàlogues respecte a l’ús de mitjans inadequats en relació amb aquestes acitivitats. Pel que fa a això, la Federació ha de col·laborar amb els òrgans competents de l’Administració.
 5. Exercir la potestat disiplinària sobre totes les persones físiques i/o jurídiques enumerades en l’article 138.c) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears.
 6. Sotmetre a tràmit de la direcció general competent en matèria esportiva la incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva a la federació corresponent.
 7. Promoure el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives, encarregar-se de l’elecció dels esportistes i dels tècnics i de les tècniques que han de formar part de les seleccions balears de la modalitat o disciplina corresponent, i de la preparació necessària.
 8. Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la direcció general competent en matèria esportiva, l’esport d’alt nivell i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.
 9. Crear escoles dins la Federació per a la formació dels tècnics que els agrupin, i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb esportistes professionals.
 10. Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de les Illes Balears, les quals també han d’habilitar per a les activitats o competicions d’àmbit estatal que es compleixin els requisits establerts legalment.
 11. Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i normes tècniques vigents que regulen les característiques de les instal·lacions, els elements esportius i les altres qüestions que afecten les competicions federades.
 12. En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

Els comitès tècnics de la FBME

Els comitès de la FBME son els òrgans per millorar i promocionar l’esport de la muntanya a tots els interessats i gestionar àrees mes concretes. Els comitès que actualment estan en funcionament son:

Els Estatuts de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Matins: De dilluns a divendres de 09 a 14 hores.
Horabaixes: dimarts, dimecres i dijous de 16:30 a 19:30 hores

Dilluns i divendres horabaixa: TANCAT

Carrer de l’Uruguai, s/n, 1 pis.
Velòdrom de les Illes Balears
07010 – Palma de Mallorca

+34 971 29 13 74
www.fbmweb.com
info@fbmweb.com