LLICÈNCIA DE TÈCNIC ESPORTIU, TÈCNIC EBAM I ÀRBITRE 2024

LLICÈNCIA DE TÈCNIC ESPORTIU, TÈCNIC EBAM I ÀRBITRE 2024

Els tècnics esportius, els tècnics de senders, els tècnics federatius (guies benèvols, entrenadors, instructors i monitors) i els àrbitres de les diferents modalitats competitives, poden disposar d’una llicència federativa, coberta amb una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, que els acredita i cobreix a totes les activitats que desenvolupa la FBME, l’EBAM i els clubs d’aquesta federació on desenvolupin la seva activitat.

L’adquisició d’aquesta credencial té un cost de 20€ en cobertura autonòmica o de 34€ en cobertura nacional.

IBAN Cta. FBME per fer l’ingrés o transferència: ES07 2056 0007 8710 0093 3224.

Posar al concepte nom, cognoms i llicència sol·licitada.

Aquesta llicència només cobreix quan estiguin fent activitats de tècnic o àrbitre emparats per la FBME o clubs adscrits a aquesta federació.

La llicencia de tècnic en l’àmbit federatiu està regulada pels articles 35 i 36  de la llei Balear del Esport  14/2006 del 17 d´Octubre. 

 I com qualsevol llicència esportiva es voluntària la seva obtenció

    • Aquesta llicencia acredita a la persona com a tècnic federatiu ( no es una credencial laboral, per tant no te cobertura quan l’usuari realitza una activitat fora del àmbit esportiu regulat per la Llei Balear del Esport en empresa privada de règim comercial) en aquest cas son l’empres  o ell mateix a través d’una assegurança pròpia els que s’han de fer responsables ja que es considera accident laboral i no esportiu. Per tant al ser la FBME una entitat que gestiona l’esport amateur aquesta credencial sols te validesa esportiva.

    • La llicencia se la pot treure qualsevol persona que pugui acreditar un curs o be fet per la pròpia federació ( cursos federatius reconeguts oficialment per la FEDME, UIAA , FBME i altres FFAA de muntanyisme) o realitzat un dels cursos de tècnic esportiu en muntanya (TE-1, TE-2 amb les seves modalitats, TE-3)

    • COM LA PUC SOL·LICITAR?

Aquesta llicència no pot ser gestionada a la plataforma de llicències de la FBME ja que aquesta es única i exclusivament per les llicencies de esportistes.  La principal raó és que la FBME  i la EBAM no tenen constància de les titulacions oficials obtingudes en les conselleries d’educació, de les diferents comunitats autònomes o dels cursos realitzats fora de la nostra comunitat en altres federacions tant autonòmiques com Nacional, el que obliga que el demandant presenti les credencials oportunes per la seva inclusió al directori i la FBME faci les comprovacions oportunes per constatar la validesa de la informació aportada, els següents anys ja no fa falta la presentació d’aquesta documentació i basta demanar la mateixa enviant un correu electrònic i abonant el preu aprovat per l’assemblea  general de la mateixa. Es pot enviar la documentació sol·licitant la llicència i adjuntant el justificant de pagament al mail gerencia@fbmweb.com

    • PUC TREURE LA LLICÈNCIA SENSE TENIR LA D’ESPORTISTA?

Si. Però cal tenir en compte que sols estaria cobert en cas d’accident si aquest es produís realitzant les tasques de tècnic en l’àmbit esportiu amateur. No estaria cobert quan es realitza una pràctica esportiva fora d’aquest àmbit ni permet participar en les competicions. El consell de la FBME es que es disposi de les dues llicencies per més seguretat a l´hora de la pràctica esportiva.