Com crear un Club

link directe aquí

INFORMACIÓ GENERAL DE CLUB

I com afil·liar-se a la FBME, pitjau aquí

A continuació, vos deixam les passes a seguir per a la constitució d’un club:

1. Sol·licitud de dominació del club

Les entitats esportives, abans de constituir-se i d'iniciar la tramitació d'inscripció d'un club esportiu, han de sol·licitar la reserva temporal de la denominació del club esportiu, mitjançant una sol·licitud de denominació, que s'ha de dirigir a la Direcció General d'Esports i Joventut.

Una vegada verificat el compliment dels requisits establerts al Capítol II del Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, el director general d'Esports, mitjançant resolució, autoritzarà la denominació sol·licitada.

La denominació autoritzada queda reservada durant un termini de tres mesos, a partir de la data de la notificació de la resolució. Si transcorregut aquest termini, no s'ha sol·licitat la inscripció de l'entitat esportiva o la modificació estatutària, la denominació reservada caduca, i es cancel·la d'ofici.

Per realitzar el tràmit telemàticament clicau aquí.

2. INSCRIPCIÓ DEL CLUB AL REGISTRE DGE

Una vegada autoritzada la denominació, per inscriure el club esportiu de règim general  s’ha de presentar una sol·licitud d’inscripció dins el termini de 3 mesos des de la notificació de l'esmentada autorització, juntament amb els documents següents:

  • Justificant de pagament de la taxa 

  • Acta de constitució (model), en document públic o privat, subscrita per un mínim de cinc persones físiques o jurídiques que tenguin capacitat d’obrar, en la qual es manifesti que el club té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i de l’esport sense ànim de lucre.

En cas de document públic, no és necessari que en el document notarial s’incloguin els estatuts del club esportiu, ja que aquests es presenten com a document apart, que la Direcció General d’Esports ha d’aprovar, un cop comprovat que s’adeqüen a la normativa esportiva aplicable.

  • Fotocòpia del DNI de totes les persones fundadores o promotores o de la targeta d'identificació fiscal, en el supòsit que les persones fundadores o promotores siguin persones jurídiques.
  • Declaració dels membres de la junta directiva de no incórrer en la incompatibilitat prevista a l’article 25.3 del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Estatuts del club esportiu, que han de contenir, com a mínim, els extrems prevists a l’article 5 del Decret 147/1997. Els estatuts han d’anar signats en tots els fulls pels membres de la junta directiva. Per major informació sobre els estatuts, consultau el full informatiu.

Tota aquesta documentació s’ha de dirigir al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99).

ACTES INSCRIPTIBLES

Actes inscriptibles en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears:

Segons l’article 3.1 del Decret 33/2014 són objecte d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears els actes següents:

a. La constitució de les entitats esportives.
b. Les modificacions estatutàries.
c. El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de l’òrgan de representació.
d. La creació, la modificació i la supressió dels òrgans territorials de gestió descentralitzada, en el supòsit de les federacions esportives balears.
e. La declaració i la revocació de la condició d’utilitat pública.
f. La suspensió, la dissolució o la baixa de l’entitat esportiva i les seves causes.
g. Les resolucions administratives o judicials que afectin actes susceptibles d’inscripció.
h. El nom de domini o adreça d’Internet que utilitzin les entitats esportives per identificar-se.
i. Els acords de fusió i absorció d’entitats esportives.
j. La revocació del reconeixement administratiu d’una entitat esportiva.
k. Les transformacions d’una entitat esportiva.
l. La targeta d’identificació fiscal de l’entitat esportiva.
m. En general, tots aquells actes la inscripció dels quals es determini en aquest Decret o en altres disposicions que l’afectin.

 

Efectes de la inscripció:

Segons l’article 4 del Decret 33/2014 la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears comporta el reconeixement legal de les entitats inscrites i és requisit essencial per optar als ajuts o al suport que l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears concedeix, així com per participar en competicions oficials i per gaudir de la resta de beneficis continguts en la legislació esportiva.

Els actes inscrits produeixen efectes davant tercers a partir de la data d’inscripció en el Registre.

La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears no valida els actes que són nuls ni les dades que són incorrectes segons les lleis.

VOLS AFILIAR EL TEU CLUB A LA FBME?

Requisits per poder formar part dels Clubs afiliats a la FBME:

Passes a seguir: