Drets d’imatge

CLÀUSULA ÚS IMATGE ALUMNES I PARTICIPANTS ACTIVITATS

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), resta normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) us informem que la direcció de la FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA, sol·licita autorització per publicar fotografies on apareguin alumnes/participants on puguin ser identificables per tal de publicar-les a la web oficial de la FBME, xarxes socials o altres medis de comunicació, per informar o promocionar, les activitats i cursos.

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixin cap dret dels qui les emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es farà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents.

Així mateix, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos a la FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA, amb domicili a Carrer de l’Uruguai, (Edifici Velòdrom Illes Balears) o enviant un correu electrònic a info@fbmweb.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).

Amb l’acceptació dels checks als formularis, la persona que es registra amb les dades aportades, es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.